Javna stvar - opis izračuna prinosa

Prinos pojedine sastavnice portfelja se računa tako da se promjena cijene i eventualna dividenda u razdoblju podijeli s početnom cijenom.

Na primjer, ukoliko cijena neke dionice naraste sa 100 na 110 jedinica i u tom razdoblju kompanija isplati dividendu od 5 jedinica, ukupni prinos bi bio (110-100+5)/100 = 0,15 = 15%. Kod kratkih (short) pozicija rast cijene predstavlja negativan prinos, a pad pozitivan prema istoj metodologiji izračuna.

Prinos trenutnog portfelja se računa tako da se prinos pojedinih sastavnica u portfelju pomnoži sa jednakim ponderom od 20%, te se ti brojevi zbroje kako bi se dobio ukupan prinos portfelja (sve sastavnice portfelja imaju jednaku težinu).

Ukoliko dođe do promjene pojedine sastavnice u portfelju zadržava se jednaka težina svih sastavnica od 20%, a ukupni prinos portfelja se izračunava na način da se prinos dotadašnjeg portfelja uvećan za 1 pomnoži s prinosom novog portfelja uvećanim za 1. Od dobivenog rezultata se oduzima 1 kako bi se dobio konačan prinos. Na primjer, ukoliko se jednom mijenjao portfelj te ako je prinos početnog portfelja 1%, a sljedećeg portfelja 2%, ukupan prinos je (1+0,01)*(1+0,02)-1 = 0,0302 = 3,02%.